881 – 266 – 777, 794 – 166 – 777 | info@edpo.pl

Ochrona Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem

Zobacz więcej »

CRM-EDPO

Z dumą przedstawiamy Państwu system CRM-EDPO. Wymyślony i stworzony przez nas, autorski system pozwalający wywiązać się z obowiązków wynikających z RODO.

My wiemy, że RODO to nie upoważnienia i rejestry, ale taka organizacja systemu ochrony danych osobowych, która zapewnia im bezpieczeństwo, daje możliwość sprawnego zarządzania i dokumentowania podejmowanych działań. Dlatego stworzyliśmy system, z którego sami korzystamy na co dzień, i którym się z Państwem dzielimy.

Aplikacja dedykowana jest w szczególności:

 • Inspektorom Ochrony Danych,
 • Osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych w organizacji.

System umożliwia prowadzenie jednej jednostki organizacyjnej, jak i wielu jednostek jednocześnie bez konieczności instalacji kolejnych instancji oprogramowania. CRM-EDPO dostępne jest przez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca a użytkownicy organizacji mają dostęp do poszczególnych obszarów systemu na podstawie nadanych uprawnień. Dwuetapowa autoryzacja to dodatkowe zabezpieczenie chroniące dane użytkowników systemu.

Kluczowe funkcjonalności


Rejestr pracowników
 • Prowadzisz ewidencję pracowników organizacji, w tym imię i nazwisko, stanowisko, adres email oraz wskazanie miejsca pracy w strukturze organizacji na podstawie obszarów przetwarzania. Posiadasz informację o tym, jaki pracownik w jakim obszarze organizacji posiada dostęp do poszczególnych czynności przetwarzania oraz jakie istnieją potencjalne zagrożenia.
Obszary przetwarzania
 • Tworzysz mapę obszarów przetwarzania swojej organizacji – definiujesz czynności przetwarzania, zagrożenia i zabezpieczenia w danym obszarze, przypisujesz pracowników. W jednym miejscu odwzorujesz strukturę organizacji, kontroluj – badaj gdzie, kiedy i co dzieje w kontekście danych osobowych.
Zasoby teleinformatyczne
 • Prowadź ewidencję zasobów teleinformatycznych swojej organizacji, wskazuj odpowiedzialnych pracowników i definiuj zagrożenia. Uporządkuj swoje zasoby IT i przydziel je do odpowiednich obszarów przetwarzania.
Szkolenia
 • Planuj szkolenia online oraz przydzielaj szkolenia indywidualnie pracownikom lub dla całej organizacji. Szkolenia możesz tworzyć z wykorzystaniem własnych materiałów szkoleniowych oraz przygotować test potwierdzający zdobytą wiedzę. Na koniec pracownik ma możliwość wydrukowania certyfikatu ukończenia szkolenia. Posiadasz wiedzę na temat ilu pracowników organizacji wykonało szkolenia oraz czy szkolenie zakończyło się zdanym testem.
Nadzór IOD
 • Dokumentuj czynności, jakie są realizowane na rzecz organizacji. Twórz własne rejestry dokumentów wykorzystywanych podczas czynności nadzorczych. Z czynności nadzorczych generuj raporty i przekazuj do zatwierdzenia przedstawicielowi organizacji.
Arkusz oceny zadania
 • Badaj, czy przy przetwarzaniu danych osobowych występuje ryzyko naruszenia praw osób, których dane dotyczą. Oceną taką możesz przeprowadzić dla istniejących czynności przetwarzania lub dla czynności dopiero planowanej. System automatycznie zbada i zasugeruje, czy przeprowadzenie pełnej oceny skutków przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 35 RODO jest konieczne czy nie. Przeprowadź analizę ryzyka, jeżeli jest niezbędna.
Test równowagi
 • Wykaż równowagę między interesami administratora a interesami, prawami i swobodami osoby, której przetwarzane dane dotyczą.
Analiza ryzyka
 • Na podstawie obszarów przetwarzania oraz zasobów teleinformatycznych twórz analizy ryzyka. Analiza taka może być tworzona 'na bieżąco’ lub zapisz stan bieżący do raportu. Badaj jakie było początkowe ryzyko a następnie dokumentuj stan ryzyka po zastosowaniu zabezpieczeń. Wskazuj zalecane czynności naprawcze oraz terminy realizacji zaleceń. Przygotowany raport generuj jako dokument, który następnie możesz przekazać do organizacji.
Klauzule informacyjne
 • Na podstawie szablonów dokumentów twórz własne klauzule informacyjne wskazując, której czynności przetwarzania dotyczy. Dokument przygotuj na podstawie zaproponowanego szablonu udostępnionego przez system lub twórz własny, indywidualny szablon według własnych preferencji. Przygotowany szablon wydrukuj jako gotowy dokument  i umieść w miejscu dostępnym dla osób zainteresowanych.
Umowy powierzenia
 • Prowadź rejestr zawartych umów powiedzenia. Na podstawie wprowadzonych informacji generuj gotową umowę z systemu. Umowę taką możesz przygotować według własnych wytycznych za pomocą szablonów dokumentów lub skorzystać z wzoru dostarczanego przez system.
Upoważnienia
 • Wystawiaj upoważnienia dla pracowników organizacji, którzy przetwarzają dane osobowe. Upoważnienia wystawiaj dla jednego pracownika lub dla grupy w zależności od potrzeb. Wzór upoważnienia przygotuj według własnych preferencji lub skorzystaj z udostępnionego dokumentu w systemie. Prowadzony rejestr upoważnień przedstawia kompleksową informację o tym, komu przydzielono uprawnienia, na jaki czas oraz czy upoważnienie jest aktualne Jeżeli nie, w każdym momencie możesz takie upoważnienie odebrać  i wygenerować odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt.
Czynności przetwarzania
 • Prowadź rejestr czynności przetwarzania. Czynność przetwarzania zawierają niezbędne informacje z punktu widzenia RODO, w tym informacje o celach przetwarzania, osobach odpowiedzialnych za czynność, zakresie danych osobowych, systemach teleinformatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe czy podstawy prawnej. Dodawaj, edytuj, kasuj czynności oraz generuj raporty (w tym raporty zgodne z wytycznymi UODO).
Naruszenia
 • Zidentyfikowane naruszenia zarejestruj w systemie. Przeprowadź ocenę wagi naruszenia a system automatycznie zasugeruje, czy naruszenie powinno zostać zgłoszone do UODO i istnieje konieczność informowania podmiotów danych. Rejestruj wszystkie czynności w systemie , które dotyczyły zgłoszonego naruszenia a system na osi czasu zaprezentuje cały proces jego obsługi. Pełna dokumentacja  naruszania może być weryfikowana przez organ nadzoru.
Żądania podmiotów
 • Rejestruj żądania podmiotów, jakie wpływają do organizacji. System automatycznie wyliczy datę graniczną obsługi żądania. Opisz sposób załatwienia żądania, zakończ lub przedłuż termin odpowiedzi podając odpowiednie uzasadnienie. System również w tym przypadku wyliczy termin, do którego należy obsłużyć żądanie.
Kalendarz
 • W jednym miejscu zadania w zakresie działalności i obsługi organizacji. Moduł prezentuje między innymi terminy realizowanych czynności nadzoru, zaplanowanych szkoleń, zadań w zakresie odpowiedzi na żądania podmiotów zewnętrznych czy planowanych wizyt i wiele innych elementów związanych z terminami.
Wzory dokumentów
 • W oparciu o wzory dokumentów dostarczane przez system możesz tworzyć dedykowane wzory dokumentów dostosowane do indywidualnych potrzeb lub tworzyć własne dokumenty na podstawie wbudowanego edytować dokumentów, między innymi wzory upoważnień, oświadczeń, klauzul informacyjnych, umów powiedzenia.
Rejestry
 • Prowadź własne rejsy w systemie na podstawie szablonów udostępnionych przez system. Twórz dokumenty, które są konieczne do bieżącej pracy. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące danych osobowych masz w jednym miejscu.
Repozytorium plików
 • Przechowuj wszystkie niezbędne pliki w jednym miejscu. Możliwość tworzenia katalogów porzątkuje i ułatwia zarządzanie swoimi zasobami .
Statystyki
 • Bądź na bieżąco z informacjami – moduł statystyk prezentuje  zestawienia dotyczące między innymi: ilości dodanych pracowników w organizacji, ilości zidentyfikowanych zagrożeń i zabezpieczeń, ilości wykonanych czynności nadzoru, ilości czynności przetwarzania w organizacji, zaplanowanych szkoleń, wykonanych analiz ryzyka, ilości wystawionych upoważnień w organizacji, zgłoszonych naruszeń czy żądań podmiotów, które wpłynęły do organizacji.
i wiele wiele więcej …

Skontaktuj się i zamów system